my energy community

Politika privatnosti

 

Grid One d.o.o., Avenija Dubrovnik 15, 10000 Zagreb, OIB 21721383787 (dalje: Društvo) je trgovačko društvo koje pruža usluge putem My Energy Community platforme.
My Energy Community je platforma koja omogućava uslugu daljinskog očitavanja mjerenja podataka sa naprednih brojila električne energije putem uređaja kojim vas opskrbi Društvo za potrebe usluge (dalje: Uređaj).
Usluga se pruža u sklopu pilot projekta koji provodi Društvo za HEP operater distribucijskog sustava (dalje HEP ODS) radi verifikacije tehničkih mogućnosti naprednih brojila električne energije s dugoročnim ciljem da se po okončanju pilot projekta omogući svakom korisniku ugovaranje usluge praćenja i preuzimanja podataka o potrošnji/proizvodnji električne energije u realnom vremenu.

Društvo posebnu pažnju poklanja adekvatnoj zaštiti osobnih podataka, kako bi opravdao i zadržao Vaše povjerenje isključivo u skladu s Uredbom o zaštiti osobnih podataka (GDPR EU 2016/679 od 27. travnja 2016.).

Osobnim podatkom smatra se svaki podatak koji se odnosi na Vas kao fizičku osobu, a na temelju kojeg je Vaš identitet utvrđen ili se može utvrditi. U ovoj Informaciji pružaju Vam se informacije o tome kako i zašto Društvo prikuplja i obrađuje Vaše osobne podatke, pod kojim uvjetima i okolnostima te koja Vam prava pripadaju u pogledu Vaših osobnih podataka.

Molimo Vas da ovu Informaciju pažljivo pročitate kako biste se upoznali sa svim relevantnim informacijama glede postupanja s Vašim osobnim podacima te kako biste u potpunosti bili svjesni prava koja Vam pripadaju na temelju važećih nacionalnih i europskih propisa.

1. TKO JE VODITELJ OBRADE PODATAKA?
Pravni termin “voditelj obrade podataka“ odnosi se na Društvo koje prikuplja Vaše osobne podatke, određuje svrhe i način njihove obrade te je odgovorna da se takvi podaci obrađuju na način koji je u skladu s važećim europskim i nacionalnim propisima o zaštiti osobnih podataka.
Društvo u obavljanju svog poslovanja predstavlja voditelja obrade, pri čemu on s Vašim podacima postupa isključivo u skladu s važećim propisima te im osigurava adekvatnu razinu zaštite i sigurnosti.
Određeni osobni podaci su Društvu nužni kako bi Vam mogao prodati proizvod ili pružiti uslugu. Međutim, ako iz nekog razloga ne želite dati Vaše osobne podatke Društvu, isto možete slobodno odbiti, ali tada Društvo možda neće biti u mogućnosti isporučiti Vam proizvode ili pružiti usluge za koje ste zainteresirani.

Kontakt podaci Voditelja obrade:
• Grid One d.o.o., Avenija Dubrovnik 15, 10000 Zagreb, OIB 21721383787
• Kontakt e-mail adresa: info@gridone.hr.

Kontakt podaci Službenika za zaštitu podataka:
• Grid One d.o.o., Avenija Dubrovnik 15, 10000 Zagreb, n/r službenika za zaštitu podataka
• Kontakt e-mail adresa službenika za zaštitu podataka: privacy@grid-one.hr.
• Kontakt telefonski broj službenika za zaštitu podataka: +385 97 600 8312.

2. KOJE OSOBNE PODATKE DRUŠTVO PRIKUPLJA I OBRAĐUJE?
U svom poslovanju, Društvo može prikupljati, pohranjivati i koristiti (obrađivati) sljedeće vrste Vaših osobnih podataka:
• Opće identifikacijske podatke i kontakt podatke koji su povezani s uslugom i ugovorom (ime, prezime vlasnika priključka, e-mail adresa i adresa mjernog mjesta)
• IP adresu,
• druge podatke ako za to postoji valjana pravna osnova (npr. slanje „newslettera“).

3. KAKO DRUŠTVO PRIKUPLJA VAŠE OSOBNE PODATKE?
Društvo prikuplja Vaše osobne podatke izravno od vas ili iz drugih izvora kao što su npr. HEP ODS i dr.

U trenutku registracije na našoj web aplikaciji nužna nam je vaša e-mail adresa.

Za potrebe provjere kompatibilnosti brojila i Uređaja nužni su nam ime, prezime vlasnika priključka i adresa mjernog mjesta.. Ako se prijavljujete za pilot projekt kroz naš upitnik, uz navedene osobne podatke pitat ćemo Vas i vašu e-mail adresu kako bismo mogli povratno javiti rezultat provjere.

Spajanjem Uređaja na brojilo električne energije i korištenjem Uređaja podaci o potrošnji/proizvodnji električne energije dostupni su vam u svakom trenutku putem web aplikacije.

Podaci o potrošnji/proizvodnji vam koriste za praćenje potrošnje/proizvodnje električne energije u realnom vremenu, a Društvo ih u agregiranom obliku (bez osobnih podataka) obrađuje u statističke svrhe i radi poboljšanja usluge.

Prilikom posjete web aplikaciji Društva, server automatski prikuplja informacije o vašoj IP adresi.
Naš internetski server ne prikuplja vašu e-mail adresu ili bilo koju drugu informaciju po kojoj bismo vas mogli identificirati.

WEB aplikacija ne profilira korisnike niti automatizirano donosi odluke temeljem profila korisnika.

4. SVRHA I PRAVNA OSNOVA OBRADE VAŠIH OSOBNIH PODATAKA
Društvo prikuplja i obrađuje vaše osobne podatke u različite dopuštene svrhe, ali uvijek na valjanoj pravnoj osnovi.

Svrhe u koje Društvo prikuplja i obrađuje vaše osobne podatke mogu biti sljedeće:
• izvršavanje ugovora i pružanje usluge.

Usluga se ugovara pristupanjem usluzi putem web aplikacije na adresi https://app.myenergycommunity.eu/. Podaci o Vašoj potrošnji/proizvodnji električne energije dostupni su vam u svakom trenutku putem web aplikacije.

Vaše osobne podatke koristimo kako bismo vam pružili uslugu koju ste zatražili.

E-mailove koje dobijete od nas mogu se eventualno odnositi na brigu o Vama kako bi vas eventualno upozorili na nedostupnost ili probleme u radu sustava.

5. PRIJENOS OSOBNIH PODATAKA TREĆIM OSOBAMA
Društvo ulaže posebne napore kako bi osigurao da se Vaši osobni podaci prikupljaju i obrađuju na način koji je u skladu s prethodno navedenim svrhama.

Usluga se pruža u sklopu pilot projekta koji provodi Društvo za HEP operater distribucijskog sustava (dalje HEP ODS). Radi verifikacije tehničkih mogućnosti naprednih brojila električne energije Društvo će vaše osobne podatke (ime, prezime vlasnika priključka i adresu mjernog mjesta) jednokratno učiniti dostupnim HEP operateru distribucijskog sustava, Ulica grada Vukovara 37, 10 000 Zagreb, OIB: 46830600751 kao zasebnom voditelju obrade, u svrhu utvrđivanja kompatibilnosti Vaše opreme sa sustavom.

Za potrebe projekta, agregirana mjerenja dostupna su HEP ODS koji ih koristi u svrhu provjere rezultata projekata, koristi agregirane statistički obrađene podatke te u tu svrhu ne prima niti obrađuje vaše osobne podatke korisnika.

6. GDJE SE OBRAĐUJU VAŠI OSOBNI PODACI?
Vaše osobne podatke Društvo obrađuje unutar EU/EGP-a.

Ako je za potrebe usluge potrebno angažirati treće osobe, Društvo osigurava da se i u tom slučaju osigura pravni okvir za obradu vaših osobnih podataka koji osiguravaju sigurnost vaših osobnih podataka u skladu s važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

U svrhu prikaza podataka o potrošnji/proizvodnji u realnom vremenu, vaši podaci se obrađuju i pohranjuju u podatkovnim centrima unutar Europske unije u sklopu Microsoftove usluge računarstva u oblaku (Microsoft Azure Cloud). Više informacija (data residency) možete pronaći na linku: https://azure.microsoft.com/en-us/explore/global-infrastructure/data-residency/#more-information).

Ako će osobne podatke biti potrebno obrađivati izvan EU/EGP-a, Društvo će prije izvoza podataka poduzeti sve radnje potrebne za zaštitu Vaših osobnih podataka u skladu s važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Društvo ni u kojem slučaju neće Vaše osobne podatke činiti dostupnim trećima bez da za isto postoji valjana pravna osnova i svrha obrade.

7. KOJA SU VAŠA PRAVA U VEZI ZAŠTITE VAŠIH OSOBNIH PODATAKA I KAKO IH OSTVARITI?
Svaki ispitanik čije osobne podatke Društvo obrađuje kao voditelj obrade ima sljedeća prava:
– Pravo na pristup podacima (sukladno odredbi članka 15. Opće uredbe o zaštiti podataka) – omogućuje ispitaniku da sazna obrađuju li se njegovi osobni podaci, odnosno ima pravo zaprimiti potvrdu od Banke o tome obrađuju li se njegovi podaci, o svrsi obrade, kategorijama osobnih podataka, primateljima ili kategorijama primatelja, o predviđenom razdoblju u kojemu će podaci biti pohranjeni i sl.
– Pravo na ispravak podataka (sukladno odredbi članka 16. Opće uredbe o zaštiti podataka) – omogućuje ispitaniku da zatražiti ispravak netočnih ili nepotpunih osobnih podataka koji se odnose na njega.
– Pravo na brisanje (sukladno odredbi članka 17. Opće uredbe o zaštiti podataka) – omogućuje ispitaniku da zatraži brisanje osobnih podataka, pri čemu Banka ne smije izbrisati ispitanikove osobne podatke ako je obrada nužna (npr. udovoljenje propisanoj obvezi čuvanja podataka ili u slučaju postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva).
– Pravo na ograničenje obrade (sukladno odredbi članka 18. Opće uredbe o zaštiti podataka) – omogućuje ispitaniku da zatražiti ograničenje obrade osobnih podataka u slučaju da osporava točnost osobnih podataka, kada smatra da je obrada nezakonita te se protivi brisanju osobnih podataka i umjesto toga traži ograničenje njihove uporabe i u slučaju kada je ispitanik podnio prigovor na obradu i očekuje potvrdu nadilaze li legitimni interesi voditelja obrade interese ispitanika.
– Pravo na prenosivost podataka (sukladno odredbi članka 20. Opće uredbe o zaštiti podataka) – omogućuje ispitaniku prijenos podataka drugom voditelju obrade. Potrebno je uzeti u obzir da se pravo prijenosa odnosi isključivo na osobne podatke ispitanika koje je sam pružio Društvu.
– Pravo na prigovor (sukladno odredbi članka 21. Opće uredbe o zaštiti podataka) – omogućuje ispitaniku da podnese prigovor na obradu osobnih podataka ako se obrada obavlja u javnom interesu ili je nužna u svrhu legitimnog interesa Društva ili ako se podaci ispitanika obrađuju u svrhu izravnog marketinga. Društvo će se suzdržati od daljnje obrade osobnih podataka ispitanika, osim ako ne dokaže da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu (osnove koje nadilaze interese, prava i slobode ispitanika) ili je obrada potrebna za postavljanje, izvršavanje ili obranu pravnih zahtjeva.
– Pravo na pritužbu nadzornom tijelu (sukladno odredbi članka 77. Opće uredbe o zaštiti podataka) – odnosno Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Zahtjev za ostvarivanjem navedenih prava možete podnijeti:
• uputiti poštom na adresu: Grid One d.o.o., Avenija Dubrovnik 15, 10000 Zagreb, n/r službenika za zaštitu podataka
• elektronskom poštom na: privacy@grid-one.hr.

Društvo će vas bez nepotrebnog odgađanja, a najkasnije u roku od mjesec dana od zaprimanja zahtjeva, obavijestiti o poduzetim radnjama. Iznimno se taj rok može po potrebi produljiti za dodatna dva mjeseca, uzimajući u obzir složenost i broj zahtjeva, o čemu vas je Društvo obavezno obavijestiti.

8. KADA MOŽETE ULOŽITI PRIGOVOR NA OBRADU OSOBNIH PODATAKA?
Prigovor na obradu Vaših osobnih podataka možete u svakom trenutku uputiti Društvu, nakon čega Društvo više neće obrađivati Vaše osobne podatke, osim ako drugačije nije određeno važećim propisima.
Ako smatrate da je došlo do povrede Vaših osobnih podataka ili kršenja Vaših prava, imate pravo obratiti se i nadležnom nadzornom tijelu – Agenciji za zaštitu osobnih podataka, www.azop.hr.

9. KOLIKO DUGO DRUŠTVO ČUVA VAŠE OSOBNE PODATKE?
Društvo čuva vaše osobne podatke za cijelo vrijeme trajanja ugovora odnosno pružanja usluge.

Podatke u mjerenjima sa brojila Društvo za potrebe pilot projekta čuva dvije godine.

U svim drugim slučajevima, Društvo neće čuvati vaše osobne podatke duže nego što je to nužno i zakonito te će ih obrađivati isključivo u svrhe za koje je navedene podatke prikupio.

10. IZMJENA PRAVILA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA
Društvo redovito dopunjava ovu Informaciju u skladu s promjenama i novostima na temelju važećih propisa te osigurava da je najnovija verzija Informacije uvijek dostupna na web stranici usluge www.myenergycommunity.eu/hr/politika-privatnosti.

U slučaju značajne promjene sadržaja Informacije koja može bitno utjecati na vaša prava, slobode i/ili interese, bit ćete izravno obaviješteni.

 

Slanje Newslettera i naših obavijesti – prikupljanje podataka
Ukoliko ste putem forme na web stranici podijelili s nama svoju e-mail adresu u svrhu primanja obavijesti o našim promotivnim akcijama i novostima, time ste nam dali i svoju privolu da vam takve obavijesti šaljemo putem e-mail-a. Odjavom možete povući danu privolu u svakom trenutku.
Obavijesti i newslettere šaljemo kako bismo vas povremeno izvijestili o promjenama u našoj ponudi, posebnim pogodnostima ili promotivnim akcijama ili generalno o ponudi s naše web stranice. Vašu e-mail adresu brišemo onog trenutka kad se odjavite s naše liste za primanje obavijesti.

Privatnost korisnika
Kako bi naša web stranica funkcionirala ispravno te da možemo kontinuirano vršiti daljnja unaprijeđena stranice u svrhu poboljšavanja Vašeg iskustva pri njenom korištenju, potrebno je da ova stranica na Vaše računalo pohrani malu količinu informacija (cookies). Preko 90% svih web stranica koristi ovu metodu, no prema odredbama Europske unije od 25. ožujka 2011. obvezni smo od vas zatražiti pristanak. Korištenjem web stranice pristajete na uporabu kolačića. Njihovim blokiranjem i dalje možete pregledavati stranicu no sve njene mogućnosti neće vam biti dostupne.

Što je kolačić? (Cookies)
Kolačić je informacija spremljena na Vaše računalo od strane posjećene web stranice. Obično spremaju vaše postavke (kao što je odabrani jezik ili adresa). Prilikom naknadnog otvaranja web stranice internetski preglednik koristi kolačiće koji pripadaju toj stranici.
Kolačići su u stanju spremiti velik raspon informacija kao i osobne informacije (adresa e-pošte ili vaše ime). No ove informacije mogu biti spremljene jedino pod uvjetom da to vi sami omogućite. Web stranice mogu dobiti pristup samo onim informacijama za koje imaju dopuštenje a ne ostalim datotekama na vašem računalu. Informacije povezane s kolačićima ne služe za vašu identifikaciju, a podaci o navikama pregledavanja isključivo su pod našim nadzorom.

Kako onemogućiti kolačiće?
Ukoliko isključite kolačiće isti se neće pohraniti na vašem računalu. Postavke kolačića mogu se podešavati unutar vašeg Internet preglednika (Firefox, Chrome, Internet Explorer, Opera, Safari), no njihovim onemogućavanjem nećete biti u stanju koristiti neke od funkcionalnosti na našim web stranicama.

Privremeni kolačići?
Takozvani kolačići sesije nestaju sa vašeg računala pri zatvaranju preglednika. Oni se koriste za pohranu privremenih podataka.

Stalni kolačići?
Ostaju na vašem računalu nakon zatvaranja preglednika. Web stranice ih koriste za pohranu podataka (npr. Zaporka i ime za prijavu) kako se ne bi morali prijavljivati prilikom ponovnog posjeta određenoj stranici. Stalni kolačići ostaju na vašem računalu dok ih ne obrišete, odnosno dok ne dostignu vrijeme retencije.

Kolačići od prve strane?
Ova vrsta kolačića dolazi s web lokacije koje ste posjetili a dijele se na privremene ili stalne.

Kolačići treće strane?
Dolaze sa oglasa drugih web lokacija (npr. Google Analytics ili reklame) koje se nalaze na web stranici koju ste posjetili. Pomoću ove vrste kolačića web stranice mogu pratiti akcije korisnika u svrhe statistike.

Koristi li MyEnergyCommunity kolačiće?
Da, obavezne kolačiće i statističke kolačiće (Google Analytics) u svrhu poboljšanog korisničkog iskustva.

* Zadržavamo pravo da s vremenom promijenimo ili nadopunimo ovu stranicu, stoga molimo posjetitelje i korisnike naše web stranice da povremeno pogledaju ovu stranicu kako bi se što točnije informirali o načinima na koje štitimo njihovu privatnost.
Svojim daljnjim prisustvom na našim stranicama i korištenjem naših usluga smatramo da prihvaćate sve opisane odredbe o zaštiti privatnosti.